Algemene Levering Voorwaarden

Vanaf 01-09-2017 zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.  Elk voorgaande uiting van algemene voorwaarden komt met deze uitgave te vervallen.

ALGEMENE LEVERING VOORWAARDEN
De in deze Algemene Levering Voorwaarden en of gepresenteerde offerte genoemde bedragen zijn exclusief wettelijke belasting toegevoegde waarde (BTW.) Tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig een vaartuig met schipper ter beschikking stelt aan cliënt en of transporteert in opdracht van / voor cliënt.
Adres Onderneming:

Naam van Onderneming:  Relaxed Sailing
eigenaar oprichter:             Jan Paul van Geffen
Adres:                                   C. van Eesterenplein 158
Postcode & plaats:              1333 KS Almere
KvK nummer:                       61008133
website:                                www.relaxedsailing.com
email:                                    info@relaxedsailing.com

Cliënt: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende een vaartocht dan wel transport met schipper aan boord van een / zijn vaartuig.
Schipper: de gezagvoerder op het schip, al dan niet vergezeld door één of meerdere maten.
Maat: natuurlijk persoon aangewezen voor assistentie, en plaatsvervangend schipper
Gast: natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die op uitnodiging van de consument en met toestemming van de ondernemer zich aan boord bevindt van het vaartuig.
Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen, bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris.
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen ondernemer en cliënt, waarbij de ondernemer zich tegenover de cliënt verbindt om de cliënt tegen betaling op een vaartuig met schipper te vervoeren.
Vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het vaartuig gedurende de in de overeenkomst genoemde periode dan wel transport van vaartuig.
Bagage: de normale goederen die de cliënt en/of zijn gasten bij zich draagt bij het aan boord gaan.
Elektronisch: per e-mail of website.


ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst, die de ondernemer, sluit met de cliënt met betrekking tot het tegen betaling vervoeren van cliënt en gasten op een vaartuig met schipper dan wel vaartuig waarvoor cliënt gemachtigd is om opdracht te geven voor een vaartocht.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen ondernemer en cliënt en de cliënt wijst zijn gasten op de regels uit deze algemene voorwaarden. De cliënt vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken die de gast jegens de ondernemer maakt, voor zover aansprakelijkheid van de ondernemer uitgesloten zou zijn indien de cliënt deze aanspraak jegens de ondernemer zou maken.
3. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE
1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en vermeld in ieder geval:
- de aard, de inhoud en de omvang van de door de ondernemer te verrichten diensten;
- de totale kosten en het percentage dat vooruit betaald moet worden; indien geen vooruitbetaling percentage vermeld is dienen de totale kosten binnen betalingstermijn voldaan worden
- de wijze van betaling;
- de datum en/of tijdstip van inscheping en ontscheping.
4. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Leveringsvoorwaarden Voorwaarden, indien offerte niet vergezeld gaat van deze Algemene Leveringsvoorwaarden Voorwaarden dan is deze downloadbaar van website www.relaxedsailing.com dan wel opvraagbaar bij Kamer van Koophandel Almere.


ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de cliënt.
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de cliënt te worden verstrekt.


ARTIKEL 5 - BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling moet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de vaartocht, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschieden.
2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de cliënt zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente en/of administratiekosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
Administratiekosten worden belast met een minimum van € 35,-- per verzonden factuur.
3. Indien de cliënt na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:
20% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;
15% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;
10% over de daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldigde bedrag;
5% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschuldigde bedrag;
1% over de daarop volgende € 25.000,-- van het verschuldigde bedrag.
4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.
5. Variabele kosten gemaakt voor jachttransport, onderhoud en of andere oorzaken komen te allertijden voor rekening van opdrachtgever, tenzij expliciet anders vermeld.
(variabele kosten kunnen onder andere zijn: transport van Personeel van kantoor naar vaartuig en of retour,  brandstof en smeermiddelen, haven, brug en of sluisgelden, douanegelden, invoerrechten, enz zijn.

ARTIKEL 6 – ANNULERING
1. Indien de cliënt de overeenkomst wil annuleren dient hij de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de ondernemer wordt als datum van annulering aangemerkt.
2. In geval van annulering is de cliënt aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:
Schadeloosstelling schip en of vaartocht: 25% in geval van annulering tot 3 maanden voor afvaart; 50% in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart; 75% in geval van annulering tot 1 maand voor afvaart; 100% in geval van annulering binnen 1 maand voor afvaart.
Schadeloosstelling catering en overige diensten: 50% in geval van annulering tot 1 week voor afvaart; 75% in geval van annulering tot 3 dag voor afvaart; 100% in geval van annulering op de dag van afvaart.
3. In geval van annulering kan de consument de ondernemer om een indeplaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde (inclusief gasten) voor de ondernemer acceptabel is, is de ondernemer gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 7 - RECHTEN EN PLICHTEN 1
1. De ondernemer zal zich inspannen de vaartocht naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te (laten) voeren.
2. De cliënt staat ervoor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften en minimaal voorzien is van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.
3. De vaarroute wordt door de ondernemer en/of de schipper in overleg met de cliënt bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
4. Te allen tijde is de ondernemer en/of de schipper bevoegd om op grond van (te verwachten) nautische en/of meteorologische gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of aankomst, het niet uitvaren. Onder nautische en/of meteorologische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.
5. Indien het overeengekomen vaartuig onverhoopt niet beschikbaar is, kan de ondernemer gerechtigd een andere schipper in te zetten, dan wel een ander termijn kiezen. Ondernemer schadeloosgesteld wordt door betaling van 25% van afgesproken prijs.
6. De ondernemer heeft het recht om tot twintig dagen voor de aanvang van de vaartocht de prijs te verhogen in verband met ingrijpende wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de vaartocht. De cliënt heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling kosteloos te annuleren.


ARTIKEL 8 - RECHTEN EN PLICHTEN 2
1. De cliënt is verplicht de ondernemer of diens vertegenwoordiger uiterlijk bij aanvang van de vaartocht een lijst met de namen van de gasten inclusief telefoonnummers van contactpersonen te overhandigen.
2. Aan het einde van de overeengekomen vaarperiode dient de ondernemer ervoor zorg te dragen dat het vaartuig in dezelfde staat verkeert als bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode voor zover dit binnen zijn invloedsfeer ligt.
3. De cliënt en zijn gasten dienen te allen tijde de aanwijzingen van de ondernemer en schipper op te volgen. Dit geldt met name ten aanzien van de voorschriften en aanwijzingen welke in het belang zijn van de orde en de veiligheid.
4. De cliënt verschaft om niet, de schipper en eventueel aanwezige bemanning, de mogelijkheid gebruik te maken van de aan boord aanwezige catering. Wordt niet aan boord gegeten, dan wordt in de huurprijs een bedrag voor catering van de schipper en bemanning opgenomen.
5. De bagage van de cliënt en zijn gasten dienen zodanig van omvang te zijn en zodanig geplaatst te worden dat hierdoor geen hinder wordt veroorzaakt. Dit ter beoordeling van de schipper.
6. Het door de cliënt en/of zijn gasten, zowel voor ondernemer als schipper en of maten,
aan boord brengen of hebben van gevaarlijke stoffen, drugs of smokkelwaar is nadrukkelijk verboden.
7. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ondernemer is het verboden huisdieren aan boord te brengen of te hebben.
8. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis-, loods- en liggelden en kosten voor brandstof en of smeermiddelen zijn voor rekening van de cliënt. Transportkosten van ondernemer om bij, dan wel van vaartuig naar kantoor van ondernemer te komen zijn uitsluitend voor rekening van cliënt
9. De cliënt wijst zijn gasten op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen van toepassing zijn.


ARTIKEL 9 - NIET NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, kan de cliënt de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
2. De consument heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de ondernemer laatstgenoemde niet kan worden toegerekend.
3. Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
4. Indien de ondernemer niet heeft gehandeld conform artikel 8 lid 2 van deze voorwaarden, dan is de cliënt gerechtigd op kosten van de ondernemer het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de overeengekomen vaarperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door een verzekering zijn afgedekt.
5. Indien er sprake is van weeralarm en of weersinvloeden buiten macht van ondernemer dan wel schipper, zal er in overleg met ondernemer en cliënt, besloten worden wat de mogelijkheden zijn voor uitstel zie artikel 7 lid 4van werkzaamheden.


ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door dood of letsel en/of aan zaken voor zover veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig ondernemer in zijn rol als vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover de ondernemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. Indien de ondernemer bewijst dat schuld of nalatigheid van de cliënt en/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.
3. De cliënt is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door hem en/of door gasten/bezoekers die op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de ondernemer en/of de schipper.


ARTIKEL 11 – OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de ondernemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
3. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de ondernemer recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmacht-situatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover de consument daardoor gebaat is.


ARTIKEL 12 – KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer
2. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.


ARTIKEL 13 – VERZEKERINGEN
Cliënt geeft ondernemer vrijwillig toestemming het vaartuig te onderhouden en of te transporteren en heeft een deugdelijke verzekeringspolis op het vaartuig afgesloten dat voorziet in een dekking tegen schades die alsdan kunnen ontstaan. Cliënt dient het vaartuig minimaal “ALL risk” verzekerd te hebben en te zorgen voor dekking in het te bevaren vaargebied. Ondernemer is niet aansprakelijk te stellen voor het eigen risico en no-claim terugval bij schade.


ARTIKEL 14 – DOUANE EN OFFICIELE INSTANTIES
1. Ondernemer en of schipper zullen altijd medewerking verlenen aan officiële instanties en zullen daarbij alle benodigde papieren tonen.
2. Ondernemer en of schipper zal indien hij enige twijfel heeft over het vermelde in artikel 8 lid 6 direct navraag doen, en of inspecties laten uitvoeren. Kosten gemaakt voor deze inspecties komen te aller tijde voor rekening van cliënt.


ARTIKEL 15 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de cliënt worden vastgelegd.


ARTIKEL 16 – WIJZIGINGEN
Relaxed Sailing zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen, indien dit wettelijk verplicht wordt gesteld en of juridisch onderbouwd wordt door een branche vereniging.


ARTIKEL 17 – RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.